Wyszukaj produkty…
Generic filters

Privacy Policy

Polityka Prywatności

Informacja o polityce prywatności dotyczącej danych osobowych klientów i innych danych osobowych związanych z działalnością gospodarczą – UE

 1. INFORMACJE
 2. KONTAKT
 3. JAKIE DANE OSOBOWE
 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
 6. PRAWA
 1. INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I WPROWADZENIE

Spółka Platform Specialty Products Corporation (zwana dalej „Platform”, „nami” lub „Spółką”) ceni i chroni dane osobowe naszych obecnych i potencjalnych klientów, partnerów biznesowych, dostawców i osób odwiedzających naszą stronę internetową.  Platform to globalny producent specjalistycznych produktów chemicznych wykorzystujących zaawansowane technologie i dostawca usług technicznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, prowadzący działalność w wielu krajach, z których część to państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja o polityce prywatności obejmująca dane osobowe osób fizycznych w UE zawiera ważne informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe.

Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 oraz wszelkich przepisów wykonawczych („RODO”), Platform Specialty Products Corporation jest administratorem danych odpowiedzialnym za wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe.

Siedziba spółki:

Platform Specialty Products Corporation
1450 Centrepark Boulevard, Suite 210
West Palm Beach, Florida 33401
561-207-9600

Spółka Platform Specialty Products ustanowiła MacDermid Graphics Solutions Europe jako swoje przedstawicielstwo na terytorium Unii Europejskiej.

 1. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania, uwagi i inne komunikaty dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych zasad ochrony prywatności w ogólności są mile widziane i należy je kierować do naszego rzecznika ds. ochrony danych i prywatności. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności należy przesyłać drogą elektroniczną lub listownie na adres:

Data Protection Privacy Advocate
MacDermid Graphics Solutions Europe
Rue de l’Industrie- BP 30160- 68702 Cernay Cedex, France
E-mail:  DPPA@MacDermid.com

 1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I W JAKIM CELU?

Niniejszy punkt 3 określa poszczególne źródła i kategorie danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, powody, dla których to robimy, oraz podstawy prawne przetwarzania tych danych przez Platform.

W zależności od relacji z Platform należy zapoznać się z odpowiednim punktem poniżej, w którym opisujemy sposób pozyskiwania danych osobowych oraz ich przetwarzania.

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy przetwarzania danych w odniesieniu do następujących kategorii osób fizycznych:

Punkt 3.1      2.1 Przedstawiciele
Punkt 3.2      2.3 Odwiedzający
Punkt 3.3      2.3 Odwiedzający stronę
Punkt 3.4      3.4 Osoby  ubiegające się o pracę

3.1 Przedstawiciele naszych obecnych lub potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i dostawców

Możemy gromadzić dane osobowe pracowników, członków zarządu, upoważnionych sygnatariuszy – innymi słowy, przedstawicieli obecnych lub potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i dostawców Platform.

A – Źródła danych osobowych
B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe
C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?
D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

A – Źródła danych osobowych

Możemy pozyskiwać dane osobowe z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od danej osoby fizycznej;
 2. od firmy zatrudniającej daną osobę fizyczną w przypadku, gdy jest ona pracownikiem naszego obecnego lub potencjalnego klienta, partnera biznesowego lub dostawcy;
 3. od podmiotów powiązanych Platform – zob. lista stanowiąca załącznik nr 1 – Lista podmiotów powiązanych;
 4. podczas wydarzeń networkingowych, które zorganizowaliśmy, sponsorowaliśmy lub w których uczestniczyliśmy; lub
 5. z publicznie dostępnych źródeł (np. strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych danej osoby).

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych odnoszących się do pracowników, członków kadry zarządzającej, upoważnionych sygnatariuszy naszych obecnych lub potencjalnych klientów lub dostawców i innych powiązanych z nami osób fizycznych:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres firmowy;
 3. firmowy adres e-mail;
 4. firmowy numer telefonu;
 5. stanowisko;
 6. data urodzenia;
 7. dane dotyczące banku prowadzącego rachunek firmowy;
 8. informacje kredytowe; lub
 9. informacje dotyczące rozliczeń.

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Przedstawiciele naszych obecnych lub potencjalnych klientów i dostawców

 


Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

Prawnie uzasadniony interes:

 

Dostarczania naszych produktów lub świadczenia usług, bądź pozyskiwania produktów lub usług

 

 

Prawnie uzasadniony interes

Skuteczne wywiązywanie się z naszych zobowiązań umownych i prawnych

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Nawiązania relacji i zarządzania nimi

Skuteczne wywiązywanie się z naszych zobowiązań umownych i prawnych

 

Zarządzanie kontaktami z klientem

Zrozumienie rynku, na którym działamy

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

Wystąpienie z roszczeniami prawnymi lub ich obrona

 

Uzyskania wiedzy na temat sposobu, w jaki wykorzystywane są lub mogą być nasze produkty i usługi

 

 

Zrozumienie rynku, na którym działamy

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Zapewnienia bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz zapobieganie nadużyciom finansowym

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Powiadamiania o naszych produktach, usługach i wydarzeniach, które mogą być interesujące dla danej osoby, listownie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innych form komunikacji elektronicznej

Promowanie naszych towarów i usług

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych do tych celów, w tym do celów marketingu bezpośredniego, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość należy przesłać na adres e-mail określony w punkcie  2. DANE KONTAKTOWE.

Wykorzystywanie adresu e-mail do przekazywania informacji marketingowych wymaga uprzedniej zgody adresata w przypadkach określonych przepisami prawa.

D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone. Przechowujemy dane osobowe przez cały okres trwania wzajemnych relacji biznesowych w odniesieniu do dostarczania towarów lub świadczenia usług.  Przechowujemy informacje na temat osób, o których mowa w niniejszym punkcie po zamknięciu konta klienta lub po zakończeniu relacji biznesowych tak długo, jak jest to wymagane dla celów prawnych, regulacyjnych i uzasadnionych celów biznesowych. Po upływie okresu przechowywania danych zostaną one bezpiecznie usunięte.

3.2 Odwiedzający nasze oddziały

A – Źródła danych osobowych
B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe
C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?
D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

A – Źródła danych osobowych

Możemy pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub z rejestrów naszych systemów firmowych.

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

 1. imię i nazwisko;
 2. dane kontaktowe firmy;
 3. struktura;
 4. funkcja;
 5. data i godzina wizyty; lub
 6. zdjęcie (np. z kamer przemysłowych w naszym oddziale).

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Odwiedzający nasze oddziały

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:     

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes:

 

Zapewnienia bezpieczeństwa

Prawnie uzasadniony interes

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz zapobieganie przestępstwom

 

 

 

Prowadzenia ewidencji osób odwiedzających nasze oddziały

Sprawozdawczość zarządcza

 

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

 

 

W przypadku przekazania nam informacji na temat niepełnosprawności, będziemy je przetwarzać w ramach naszego prawnego obowiązku dokonania uzasadnionych zmian w procesie rekrutacji

Obowiązek prawny

 

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych do tych celów, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość należy przesłać na adres e-mail określony w punkcie 2. KONTAKT.

D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających nasze oddziały; po upływie tego okresu, jeżeli nie ma już prawnej ani biznesowej konieczności ich przechowywania, dane te zostaną bezpiecznie usunięte.

3.3 Odwiedzający stronę internetową

A – Źródła danych osobowych

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

A –  Źródła danych osobowych

Możemy pozyskiwać dane osobowe z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. w momencie subskrypcji dotyczącej jakichkolwiek usług oferowanych na naszej stronie internetowej, m.in. wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie [ww.fernox.com/privacy-policy/], list mailingowych, usług interaktywnych, przesyłania materiałów lub zamawiania dalszych towarów bądź usług);
 2. z urządzenia lub przeglądarki; lub
 3. w przypadku skontaktowania się z nami, możemy prowadzić rejestr tej korespondencji.

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

 1. imię i nazwisko;
 2. nazwa użytkownika;
 3. adres e-mail;
 4. system operacyjny;
 5. rodzaj przeglądarki;
 6. dane cookies (szczegółowe informacje w tabeli poniżej);
 7. preferencje dotyczące marketingu internetowego; lub
 8. adres IP.

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Odwiedzający stronę internetową

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

 

Prawnie uzasadniony interes:

 

Świadczenia usług związanych ze stroną internetową

Prawnie uzasadniony interes

Zarządzanie stroną internetową

 

 

Promowanie naszych towarów i usług

 

Zarządzanie kontaktami z klientem

 

 

Nawiązania relacji i zarządzania nimi

Zrozumienie rynku, na którym działamy

 

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Zarządzanie kontaktami z klientem

 

 

Uzyskania informacji na temat przeglądania naszej strony (stron) przez użytkowników oraz wydajności naszej strony (stron)

Zarządzanie stroną internetową

 

 

 

Zapewnienia bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz zapobieganie przestępstwom

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Powiadamiania o naszych produktach, usługach i wydarzeniach, które mogą być interesujące dla danej osoby, listownie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innych form komunikacji elektronicznej

 

 

Promowanie naszych towarów i usług

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Uzyskania wiedzy na temat sposobu, w jaki mogą być wykorzystywane nasze produkty i usługi

 

 

Zrozumienie rynku, na którym działamy

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

 

 

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych do tych celów, w tym do celów marketingu bezpośredniego, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość należy przesłać na adres e-mail określony w punkcie 2.KONTAKT.

Wykorzystywanie plików cookies lub podobnych technologii wymaga uprzedniej zgody użytkownika w przypadkach określonych przepisami prawa.

Wykorzystywanie adresu e-mail do przekazywania informacji marketingowych wymaga uprzedniej zgody adresata w przypadkach określonych przepisami prawa.

3.4 Osoby ubiegające się o pracę

Możemy gromadzić dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o pracę na podstawie ogłoszeń zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

A – Źródła danych osobowych

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

A – Źródła danych osobowych

Możemy pozyskiwać dane osobowe z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od danej osoby fizycznej;
 2. od osób trzecich, na przykład od osób polecających lub agencji pośrednictwa pracy;
 3. od podmiotów powiązanych Platform – zob. lista stanowiąca załącznik nr 1 – Lista podmiotów powiązanych;
 4. z formularzy wniosków w wersji papierowej i elektronicznej;
 5. podczas wydarzeń networkingowych, które zorganizowaliśmy, sponsorowaliśmy lub w których uczestniczyliśmy; lub
 6. z publicznie dostępnych źródeł (np. portali zawodowych, takich jak LinkedIn).

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które mogą się różnić w zależności od treści CV lub podstawowych przekazanych nam dokumentów:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. osobisty adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. data urodzenia;
 6. przebieg kariery zawodowej i edukacji;
 7. umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje;
 8. zainteresowania, znajomość języków, wyniki kwestionariusza;
 9. płeć;
 10. nazwiska i dane kontaktowe osób udzielających referencji. Należy pamiętać, że przed podaniem nam danych osób udzielających referencji, do obowiązków kandydata należy uzyskanie uprzedniej zgody tych osób;
 11. bieżące i historyczne dane dotyczące wynagrodzenia wraz z oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzenia;
 12. szczegółowe informacje na temat bieżących uprawnień do świadczeń;
 13. informacje na temat prawa wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE, w którym ma siedzibę podmiot powiązany Platform.

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?


Osoby ubiegające się o pracę

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

 

Skontaktowania się z osobami udzielającymi referencji

 

Sprawdzenia przeszłości kandydata

Weryfikacji przedłożonych informacji

Uwzględnienia kandydata w ewentualnej rekrutacji na inne stanowiska w Platform

 

 

 

 

Zgoda

 

Weryfikacji prawa wykonywania zawodu w kraju, w którym siedzibę ma podmiot powiązany Platform

 

 

 

 

 

Obowiązek prawny

 

W przypadku przekazania nam informacji na temat niepełnosprawności, będziemy je przetwarzać w ramach naszego prawnego obowiązku dokonania uzasadnionych zmian w procesie rekrutacji

 

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

Prawnie uzasadniony interes:

 

Usprawnienia procesu selekcji

 

Ocenienia i potwierdzenia, czy kandydat jest odpowiedni na dane stanowisko

Komunikacji z kandydatem

 

 

 

 

 

 

Prawnie uzasadniony interes

Zarządzanie talentami (w tym wewnątrz grupy)

 

 

 

 

Realizacji procesów biznesowych i zarządzania wewnętrznego

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Zapewnienia bezpieczeństwa naszej infrastruktury, pomieszczeń, majątku i sprzętu biurowego, w tym zapobiegania działalności przestępczej, obrony roszczeń prawnych

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz zapobieganie przestępstwom

 

 

Wystąpienie z roszczeniami prawnymi lub ich obrona

 

 

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych do tych celów, w tym do celów marketingu bezpośredniego, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość należy przesłać na adres e-mail określony w punkcie 2.DANE_KONTAKTOWE.

D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone. W przypadku zatrudnienia kandydata, przechowujemy jego CV w ramach dokumentacji pracowniczej przez cały okres jego zatrudnienia w naszej firmie. CV i dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, przechowywane są przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od podjęcia decyzji, chyba że wyrazili oni zgodę na takie przechowywanie przez dłuższy okres.

 1. DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI

Gromadzone przez nas dane mogą być udostępniane podmiotom powiązanym, dostawcom lub usługodawcom oraz organom państwowym. Szczegółowe informacje przedstawiono w odpowiednich punktach poniżej.

Podmioty powiązane

Organy rządowe lub nadzorcze

Usługodawcy

Fuzje i przejęcia

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym (zob. lista stanowiąca załącznik nr 1 – Lista podmiotów powiązanych poniżej) w następujących celach:

 • zapewnienia nam wsparcia informatycznego oraz systemów i narzędzi do zarządzania operacjami;
 • ogólnego zarządzania ryzykiem w grupie;
 • zarządzania sporami sądowymi;
 • zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi mającymi zastosowanie do podmiotów powiązanych; oraz
 • w celach marketingowych.

Nasze podmioty powiązane mogą być administratorami danych lub podmiotami przetwarzającymi dane osobowe wraz z Platform.  Jako administratorzy danych lub podmioty przetwarzające dane, takie podmioty powiązane przetwarzają dane osobowe zgodnie z wewnątrzgrupowymi umowami w sprawie przekazywania danych oraz zgodnie z wymogami RODO.

Organy rządowe lub nadzorcze

Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli jest to wymagane bądź wnioskowane przez jakikolwiek organ rządowy lub nadzorczy bądź podobny organ zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. W pozostałych przypadkach informacje takie traktujemy jako poufne.

Usługodawcy

Możemy przekazywać informacje na temat osób fizycznych organizacjom, które świadczą usługi na naszą rzecz lub działają w charakterze naszych przedstawicieli, z zastrzeżeniem środków umownych nakładających zobowiązanie na takie organizacje, przy założeniu, że będą one traktować takie informacje jako poufne i będą przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.

Przykładowo, możemy dzielić się informacjami o użytkowniku z następującymi kategoriami usługodawców, z którymi współpracujemy:

 1. dostawcy wsparcia technicznego, którzy pomagają nam w zakresie naszej strony internetowej i infrastruktury informatycznej;
 2. zewnętrzni dostawcy oprogramowania, którzy mogą obejmować dostawców rozwiązań typu „oprogramowanie jako usługa” (ang. software as a service), w przypadku, gdy dostawca zapewnia hosting odpowiednich danych osobowych w naszym imieniu;
 3. profesjonalni doradcy, tacy jak radcy prawni, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci i brokerzy ubezpieczeniowi;
 4. dostawcy usług w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zapewniania zgodności;
 5. dostawcy, którzy pomagają nam w skutecznym i bezpiecznym przechowywaniu, zestawianiu i organizowaniu informacji, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, a także w celach marketingowych; lub
 6. dostawcy, którzy pomagają nam generować i zestawiać opinie dotyczące naszych usług.

Fuzje i przejęcia

W odniesieniu do fuzji i przejęć możemy przekazywać dane osobowe potencjalnym nabywcom i ich doradcom, z zastrzeżeniem odpowiednich zobowiązań do zachowania poufności, w przypadku, gdy zdecydujemy się na zbycie całości lub części działalności spółki.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Co do zasady, w przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG (w skład którego wchodzą państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), dokonujemy tego wyłącznie z zastosowaniem jednego z następujących zabezpieczeń:

 • dane przekazywane są do kraju spoza EOG, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony (np. Izrael);
 • dane przekazywane są na mocy umowy obejmującej wymogi RODO dotyczące przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG;
 • dane przekazywane są organizacji posiadającej wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez unijny organ ds. ochrony danych; lub
 • dane przekazywane są organizacji w Stanach Zjednoczonych posiadającej amerykańsko-unijny certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

Wnioski o odpis odpowiedniego dokumentu można składać pod adresem wskazanym w punkcie _2._KONTAKT powyżej.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z RODO, w odniesieniu do danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych i dostępu do dokumentów, które zawierają te dane;
 2. prawo do zażądania od nas skorygowania lub aktualizacji danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieaktualne;
  1. prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w celach zgodnych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami opisanymi powyżej;
 3. prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych:
  1. które nie są już niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane;
  2. których przetwarzaniu sprzeciwia się osoba, której dane dotyczą; lub
 • które mogły zostać przez nas przetworzone niezgodnie z prawem;
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas danych, tzn. ograniczenia przetwarzania wyłącznie do przechowywania danych:
  1. jeżeli osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych i zamiast tego woli ograniczyć ich przetwarzanie; lub
  2. jeżeli osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych powołując się na swój prawnie uzasadniony interes;
 2. prawo do przekazywania danych osobowych, które nam przekazano, z powrotem do osoby, której dane dotyczą lub do innej organizacji w określonych okolicznościach; oraz
 3. w przypadku, gdy jest to zależne od wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą (np. przy konfiguracji plików cookies na danym urządzeniu, w celach marketingu bezpośredniego lub w celu zachowania CV) – prawo do wycofania takiej zgody w dowolnej chwili.

W przypadku chęci do wykonania któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w punkcie 2. KONTAKT powyżej.

W przypadku uznania, iż sposób, w jaki rozpatrzyliśmy dany wniosek lub zastrzeżenie, jest niezadowalający, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do unijnego organu nadzoru ds. ochrony danych.

Załącznik nr 1 – Lista podmiotów powiązanych

PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORPORATION

Spółki zależne

Następujące podmioty stanowią spółki zależne Platform Specialty Products Corporation na dzień 31 grudnia 2017 r. z wyszczególnieniem stanu lub jurysdykcji, w których zostały zarejestrowane bądź ustanowione.

Kliknij tutaj żeby zobaczyć kompletną listę spółek zależnych.

 

 

 1. INFORMATION ABOUT US
 2. CONTACT DETAILS
 3. WHAT PERSONAL DATA WE COLLECT AND WHY?
 4. SHARING OF YOUR INFORMATION
 5. TRANSFERS OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA)
 6. YOUR RIGHTS

 

1. INFORMATION ABOUT US AND INTRODUCTION

Platform Specialty Products Corporation (sometimes referred to as “Platform,” “we,” the “Company,” or “us”) values and protects the Personal Data of our existing and prospective customers, business partners, suppliers, and website visitors.  Platform is a global, diversified producer of high technology specialty chemical products and provider of technical services with headquarters in the United States and trading in several countries some of which within the European Union. This Privacy Notice covering personal data of individuals in the EU contains important information about the way in which we collect, use, disclose, retain and otherwise process personal data. For the purpose of the General Data Protection Regulation 2016/679 and any implementing legislation (the “GDPR“), Platform Specialty Products Corporation is the data controller responsible for any personal data that we process. Executive Headquarters: Platform Specialty Products Corporation 1450 Centrepark Boulevard, Suite 210 West Palm Beach, Florida 33401 561-207-9600 Platform Specialty Products have appointed MacDermid Graphics Solutions Europe as our representative office in the European Union.

2. CONTACT DETAILS

Questions, comments, and other communications regarding this Privacy Notice, or our privacy practices in general, are welcomed and should be addressed to our Data Protection Privacy Advocate. Any queries and requests regarding this privacy notice may be sent by email or post to: Data Protection Privacy Advocate MacDermid Graphics Solutions Europe Rue de l’Industrie- BP 30160- 68702 Cernay Cedex, France Email:  DPPA@MacDermid.com

3. WHAT PERSONAL DATA WE COLLECT AND WHY?

This section 3 covers the different sources and categories of personal data that we collect and process, why we do so, and the lawful bases for processing by Platform. Depending on your relationship with Platform, please see the relevant section below where we describe how we obtain your personal data and how we will treat it. This privacy notice covers the processing of information for the following categories of individuals: Section 3.1 Representatives of our Existing or Prospective Customers, Business Partners and Vendors Section 3.2            Visitors to Premises Section 3.3            Website Visitors Section 3.4            Job applicants

3.1 Representatives of our Existing or Prospective Customers, Business Partners and Vendors

We may collect personal data related to employees, directors, authorised signatories, in other words, representatives of Platform’s existing or prospective customers, business partners or vendors.
A – Sources of personal data
B – Personal data that we collect and process
C – Why do we collect your personal data and what are our lawful bases for it?
D – How long do we keep your personal data?

A – Sources of personal data

We may obtain your personal data from the following sources:

 1. from you directly,
 2. from a company that employs you, if you are an employee of our existing or prospective customer, business partner or vendor,
 3. from Platform’s affiliates see the list in Annex 1;
 4. during networking events that we have either hosted, or sponsored, or attended; and/or
 5. from publicly available sources (for example, your company website or social media sites)

B – Personal data that we collect and process

We may collect the following categories of personal data relating to our existing or prospective customers’ or vendors’ employees, officers, authorised signatories, and other associated individuals:

 1. name;
 2. business address;
 3. business email address;
 4. business telephone number;
 5. job title;
 6. date of birth;
 7. business bank details;
 8. credit information; and/or
 9. billing information.

C – Why do we collect your personal data and what are our lawful bases for it?

Representatives of our Existing or Prospective Customers and Vendors
We may use your personal data to:Our lawful basis for doing so is: Our legitimate interests in doing so are: 
Provide you with our products or services or receive products or services from youLegitimate InterestEfficiently fulfil our contractual and legal obligations Management Reporting (including at an intra-group level) 
Establish and manage our relationshipEfficiently fulfil our contractual and legal obligations Account Management Understand the market in which we operate Management Reporting (including at an intra-group level) Exercise or defend legal claims 
Learn about how our products and services are or may be usedUnderstand the market in which we operate Management Reporting (including at an intra-group level) 
SecurityManaging security, risk and fraud prevention Management Reporting (including at an intra-group level) 
Let you know about our products, services and events that may be of interest to you by letter, telephone, email or other forms of electronic communicationPromote our goods and services Management Reporting (including at an intra-group level) 

If you object to us using your personal data for these purposes, including direct marketing, please let us know using the email address provided in section 2. Where we use your email to communicate marketing information to you we will seek your prior consent where required to do so by law.

D – How long do we keep your personal data?

We will keep and Process your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes for which it was collected. We will keep your personal data for the duration of our business relationship with regard to the provision of goods or services to you.  We will retain information about you after the closure of a customer account or the end of a business relationship as long as required for legal, regulatory and legitimate business purposes. Upon expiry of such data retention period, we will delete it securely.

3.2 Visitors to Our Premises

A – Sources of personal data B – Personal data that we collect and process C – Why do we collect your personal data and what are our lawful bases for it? D – How long do we keep your personal data?

A – Sources of personal data

We may obtain your personal data from you directly and from our business systems’ records.

B – Personal data that we collect and process

 1. name;
 2. business contact details;
 3. organisation;
 4. role;
 5. time and date of your visit; and/or
 6. image (for example, from CCTV cameras at our premises).

C – Why do we collect your personal data and what are our lawful bases for it?

Visitors to our Premises
We may use your personal data to:Our lawful basis for doing so is:   Our legitimate interests in doing so are: 
SecurityLegitimate InterestManaging security, risk and crime prevention   
Maintain records of visitors to our premisesManagement Reporting 
We may use your personal data to:Our lawful basis for doing so is:    
Where you provide us with information regarding your disability, we will process it as part of our legal obligation to make reasonable adjustments for recruitment processLegal Obligation 

If you object to us using your contact details for these purposes, please let us know using the email address provided in section 2.

D – How long do we keep your personal data?

We keep your personal data for as long as necessary to ensure the security of our office visitors, once this period ends and when there is no longer a legal or a business need to keep it, we will delete it securely.

3.3 Website Visitors

A – Sources of personal data B – Personal data that we collect and process C – Why do we collect your personal data and what are our lawful bases for it? A – Sources of personal data We may obtain your personal data from the following sources:

 1. from you directly (for example, at the time of subscribing to any services offered on our website, including but not limited to ‘Contact Us’ submissions on our website [com/get-in-touch-with-the-team], email mailing lists, interactive services, posting material or requesting further goods or services);
 2. from your device or browser; and/or
 3. if you contact us, we may keep a record of that correspondence.

B – Personal data that we collect and process

 1. name;
 2. username;
 3. email address
 4. operating system;
 5. browser type;
 6. cookie data (please refer to the below table for specifics);
 7. preferences regarding online marketing; and/or
 8. IP address.

C – Why do we collect your personal data and what are our lawful bases for it?

Website Visitors
We may use your personal data to:Our lawful basis for doing so is:   Our legitimate interests in doing so are: 
Provide our website services to youLegitimate InterestWebsite Management Promote our goods and services Account Management   
Establish and manage our relationshipUnderstand the market in which we operate Management Reporting (including at an intra-group level) Account Management 
Learn about our websites(s) users’ browsing patterns and the performance of our website(s)Website Management   
SecurityManaging security, risk and crime prevention Management Reporting (including at an intra-group level) 
Let you know about our products, services and events that may be of interest to you by letter, telephone, email or other forms of electronic communicationPromote our goods and services Management Reporting (including at an intra-group level) 
Learn about how our products or services may be usedUnderstand the market in which we operate Management Reporting (including at an intra-group level) 

If you object to us using your contact details for these purposes, including direct marketing, please send us an email using the email address in section 2. Where we use cookies or similar technologies we will seek your prior consent where required to do so by law. Where we use your email to communicate marketing information to you we will seek your prior consent where required to do so by law.

3.4 Job Applicants

We may collect personal data related to job applicants for positions advertised on our website. A – Sources of personal data B – Personal data that we collect and process C – Why do we collect your personal data and what are our lawful bases for it? D – How long do we keep your personal data?

A – Sources of personal data

We may obtain your personal data from the following sources:

 1. from you directly,
 2. from a third party, for example, individual referrals or a recruitment agency,
 3. from Platform’s affiliates [see the list in Annex 1];
 4. via hard copy and web-based application forms;
 5. during networking events that we have either hosted, or sponsored, or attended; and/or
 6. from publicly available sources (for example, professional networks, such as LinkedIn)

B – Personal data that we collect and process

We may collect the following categories of personal data, which may differ, depending on the content of your CV or baseline documents you submit to us:

 1. name;
 2. residence address;
 3. personal email address;
 4. telephone number;
 5. date of birth;
 6. career and education history;
 7. skills, experience, and qualifications;
 8. personal interests, languages spoken, questionnaire results;
 9. gender;
 10. names and contact details for references. Please note that it is your responsibility to obtain consent from your references prior to providing us personal information about them;
 11. current and historic salary details together with salary expectations;
 12. details of your current benefit entitlements;
 13. information about your entitlement to work in the country in which the Platform EU affiliate is located;

C – Why do we collect your personal data and what are our lawful bases for it?

Job Applicants
We may use your personal data to:Our lawful basis for doing so is:  
Contact referees Conduct background checks Verify information submitted Consider you for other employment positions with Platform’sConsent 
Check your eligibility to work in the country in which the Platform’s affiliate is locatedLegal obligation 
Where you provide us with information regarding your disability, we will process it as part of our legal obligation to make reasonable adjustments for recruitment process 
We may use your personal data to:Our lawful basis for doing so is: Our legitimate interests in doing so are: 
Facilitate the selection process Assess and confirm your suitability for employment Communicate with youLegitimate interestsTalent Management (including at an intra-group level) 
Execute business process and internal managementManagement Reporting (including at an intra-group level) 
Safeguard the security of our infrastructure, premises, assets and office equipment, including prevention of criminal activity, defending legal claimsManaging security, risk and crime prevention Exercise or defend legal claims 

If you object to us using your personal data for these purposes, including direct marketing, please let us know using the email address provided in section 2.

D – How long do we keep your personal data?

We will keep and Process your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes for which it was collected. If you are successful and we hire you, we will keep your CV as part of your employee record for the duration of your employment with us. We will keep CVs and documents submitted by unsuccessful candidates for no longer than six months after decision, unless we obtained their consent to keep it for longer.

4. SHARING OF YOUR INFORMATION

Data that we collect may be shared with our affiliated companies, suppliers or service providers, and government authorities. See details in relevant sections below. Affiliates Government or regulatory bodies Service providers Mergers and acquisitions

Affiliates

We may share your personal data with affiliates (see the list in Annex 1 below) for the following purposes:

 • to provide us with IT support and systems and tools for managing operations,
 • overall group-wide risk management,
 • litigation management,
 • compliance with regulatory requirements applicable to affiliates, and
 •  

In so doing, our affiliates may be data controllers and / or data processors of your personal data together Platform.  As data controllers and / or data processors, these affiliates will process your data in line with the intra-group data transfer agreements in line with the requirements of the GDPR.

Government or regulatory authorities

We may also disclose information about you if we have a legal duty to do so or if we are required or requested by any governmental or regulatory authority or similar body pursuant to any applicable law or regulation. Otherwise, we will keep information about you confidential.

Service providers

We may give information about you to organisations that provide a service to us or are acting as our agents, subject to contractual measures that we put in place obligating such organisations, on the understanding that they will keep the information confidential and will comply with applicable data protection laws. For example, we may share your information with the following types of service providers that we engage with:

 1. Technical support providers who assist with our website and IT infrastructure;
 2. Third party software providers, who may include ‘software as a service’ solution providers, where the provider hosts the relevant personal data on our behalf;
 3. Professional advisers such as solicitors, accountants, tax advisors, auditors and insurance brokers;
 4. Money laundering and compliance search providers;
 5. Providers that help us store, collate and organise information effectively and securely, both electronically and in hard copy format, and for marketing purposes; and/or
 6. Providers that help us generate and collate reviews in relation to our services.

 

Mergers and acquisitions

In the context of mergers and acquisitions, we may transfer your personal data to potential purchasers and their advisors, subject to appropriate confidentiality obligations, in the event we decide to dispose of all or parts of its business.

5. TRANSFERS OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA)

In general, when transferring your personal data outside the EEA (which consists of EU member states and Iceland, Lichtenstein and Norway), we will only do so using one of the following safeguards:

 • the transfer is to a non-EEA country which has an adequacy decision by the EU Commission (e.g. Israel);
 • the transfer is covered by a contractual agreement, which covers the GDPR requirements relating to transfers to countries outside the EEA.
 • the transfer is to an organization which has Binding Corporate Rules approved by an EU data protection authority; or
 • the transfer is to an organization in the US that is EU-US Privacy Shield certified.

You may request a copy of the relevant document by contacting us as indicated  in section 2 above.

6. YOUR RIGHTS

You have the following rights in relation to your personal data under the GDPR:

 1. to obtain information on how we handle your personal data and access documents which contain your personal data;
 2. to request us to correct or update your personal data if it is inaccurate or out of date;
  1. to object to the processing of your personal data for the purposes of our legitimate interests, as discussed above;
 3. to erase personal data about you that is held by us:
  1. which is no longer necessary in relation to the purposes for which is was collected,
  2. to the processing of which you object, or
 • which may have been unlawfully processed by us;
 1. to restrict processing by us, i.e. to restrict processing to storage only:
  1. where you oppose to deletion of your personal data and prefer restriction of processing instead, or
  2. where you object to the processing by us on the basis of its legitimate interests;
 2. to transmit personal data that you submitted to us back to you or to another organisation in certain circumstances; and
 3. If we rely on your consent (for example, when setting cookies on your device or for direct marketing or for keeping your CV), you may withdraw your consent at any time.

If you at any time decide to exercise any of these rights, please contact us as indicated in section 2 above. If you are unhappy with how we have dealt with your request or concern, you have the right to file a complaint with a data protection supervisory authority in the EU.

To view the list of affiliates, please click here.

Polecane produkty

Biuletyn Informacyjny

© Fernox 2021. All rights reserved

Country