Privacy Policy

Polityka Prywatności

Informacja o polityce prywatności dotyczącej danych osobowych klientów i innych danych osobowych związanych z działalnością gospodarczą – UE

 1. INFORMACJE
 2. KONTAKT
 3. JAKIE DANE OSOBOWE
 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
 6. PRAWA
 1. INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I WPROWADZENIE
 

Spółka Platform Specialty Products Corporation (zwana dalej „Platform”, „nami” lub „Spółką”) ceni i chroni dane osobowe naszych obecnych i potencjalnych klientów, partnerów biznesowych, dostawców i osób odwiedzających naszą stronę internetową.  Platform to globalny producent specjalistycznych produktów chemicznych wykorzystujących zaawansowane technologie i dostawca usług technicznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, prowadzący działalność w wielu krajach, z których część to państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja o polityce prywatności obejmująca dane osobowe osób fizycznych w UE zawiera ważne informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe.

Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 oraz wszelkich przepisów wykonawczych („RODO”), Platform Specialty Products Corporation jest administratorem danych odpowiedzialnym za wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe.

Siedziba spółki:

Platform Specialty Products Corporation
1450 Centrepark Boulevard, Suite 210
West Palm Beach, Florida 33401
561-207-9600

Spółka Platform Specialty Products ustanowiła MacDermid Graphics Solutions Europe jako swoje przedstawicielstwo na terytorium Unii Europejskiej.

 1. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania, uwagi i inne komunikaty dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych zasad ochrony prywatności w ogólności są mile widziane i należy je kierować do naszego rzecznika ds. ochrony danych i prywatności. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności należy przesyłać drogą elektroniczną lub listownie na adres:

Data Protection Privacy Advocate
MacDermid Graphics Solutions Europe
Rue de l’Industrie- BP 30160- 68702 Cernay Cedex, France
E-mail:  DPPA@MacDermid.com

 1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I W JAKIM CELU?

Niniejszy punkt 3 określa poszczególne źródła i kategorie danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, powody, dla których to robimy, oraz podstawy prawne przetwarzania tych danych przez Platform.

W zależności od relacji z Platform należy zapoznać się z odpowiednim punktem poniżej, w którym opisujemy sposób pozyskiwania danych osobowych oraz ich przetwarzania.

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy przetwarzania danych w odniesieniu do następujących kategorii osób fizycznych:

Punkt 3.1      2.1 Przedstawiciele
Punkt 3.2      2.3 Odwiedzający
Punkt 3.3      2.3 Odwiedzający stronę
Punkt 3.4      3.4 Osoby  ubiegające się o pracę

3.1 Przedstawiciele naszych obecnych lub potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i dostawców

Możemy gromadzić dane osobowe pracowników, członków zarządu, upoważnionych sygnatariuszy – innymi słowy, przedstawicieli obecnych lub potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i dostawców Platform.

A – Źródła danych osobowych
B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe
C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?
D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

A – Źródła danych osobowych

Możemy pozyskiwać dane osobowe z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od danej osoby fizycznej;
 2. od firmy zatrudniającej daną osobę fizyczną w przypadku, gdy jest ona pracownikiem naszego obecnego lub potencjalnego klienta, partnera biznesowego lub dostawcy;
 3. od podmiotów powiązanych Platform – zob. lista stanowiąca załącznik nr 1 – Lista podmiotów powiązanych;
 4. podczas wydarzeń networkingowych, które zorganizowaliśmy, sponsorowaliśmy lub w których uczestniczyliśmy; lub
 5. z publicznie dostępnych źródeł (np. strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych danej osoby).

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych odnoszących się do pracowników, członków kadry zarządzającej, upoważnionych sygnatariuszy naszych obecnych lub potencjalnych klientów lub dostawców i innych powiązanych z nami osób fizycznych:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres firmowy;
 3. firmowy adres e-mail;
 4. firmowy numer telefonu;
 5. stanowisko;
 6. data urodzenia;
 7. dane dotyczące banku prowadzącego rachunek firmowy;
 8. informacje kredytowe; lub
 9. informacje dotyczące rozliczeń.

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Przedstawiciele naszych obecnych lub potencjalnych klientów i dostawców

 


Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

Prawnie uzasadniony interes:

 

Dostarczania naszych produktów lub świadczenia usług, bądź pozyskiwania produktów lub usług

 

Prawnie uzasadniony interes

Skuteczne wywiązywanie się z naszych zobowiązań umownych i prawnych

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Nawiązania relacji i zarządzania nimi

Skuteczne wywiązywanie się z naszych zobowiązań umownych i prawnych

 

Zarządzanie kontaktami z klientem

Zrozumienie rynku, na którym działamy

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

Wystąpienie z roszczeniami prawnymi lub ich obrona

 

Uzyskania wiedzy na temat sposobu, w jaki wykorzystywane są lub mogą być nasze produkty i usługi

 

Zrozumienie rynku, na którym działamy

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Zapewnienia bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz zapobieganie nadużyciom finansowym

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Powiadamiania o naszych produktach, usługach i wydarzeniach, które mogą być interesujące dla danej osoby, listownie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innych form komunikacji elektronicznej

Promowanie naszych towarów i usług

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych do tych celów, w tym do celów marketingu bezpośredniego, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość należy przesłać na adres e-mail określony w punkcie  2. DANE KONTAKTOWE.

Wykorzystywanie adresu e-mail do przekazywania informacji marketingowych wymaga uprzedniej zgody adresata w przypadkach określonych przepisami prawa.

D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone. Przechowujemy dane osobowe przez cały okres trwania wzajemnych relacji biznesowych w odniesieniu do dostarczania towarów lub świadczenia usług.  Przechowujemy informacje na temat osób, o których mowa w niniejszym punkcie po zamknięciu konta klienta lub po zakończeniu relacji biznesowych tak długo, jak jest to wymagane dla celów prawnych, regulacyjnych i uzasadnionych celów biznesowych. Po upływie okresu przechowywania danych zostaną one bezpiecznie usunięte.

3.2 Odwiedzający nasze oddziały

A – Źródła danych osobowych
B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe
C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?
D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

A – Źródła danych osobowych

Możemy pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub z rejestrów naszych systemów firmowych.

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

 1. imię i nazwisko;
 2. dane kontaktowe firmy;
 3. struktura;
 4. funkcja;
 5. data i godzina wizyty; lub
 6. zdjęcie (np. z kamer przemysłowych w naszym oddziale).
 

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Odwiedzający nasze oddziały

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:     

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes:

 

Zapewnienia bezpieczeństwa

Prawnie uzasadniony interes

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz zapobieganie przestępstwom

 

 

 

Prowadzenia ewidencji osób odwiedzających nasze oddziały

Sprawozdawczość zarządcza

 

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

 

 

W przypadku przekazania nam informacji na temat niepełnosprawności, będziemy je przetwarzać w ramach naszego prawnego obowiązku dokonania uzasadnionych zmian w procesie rekrutacji

Obowiązek prawny

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych do tych celów, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość należy przesłać na adres e-mail określony w punkcie 2. KONTAKT.

D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających nasze oddziały; po upływie tego okresu, jeżeli nie ma już prawnej ani biznesowej konieczności ich przechowywania, dane te zostaną bezpiecznie usunięte.

3.3 Odwiedzający stronę internetową

A – Źródła danych osobowych

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

A –  Źródła danych osobowych

Możemy pozyskiwać dane osobowe z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. w momencie subskrypcji dotyczącej jakichkolwiek usług oferowanych na naszej stronie internetowej, m.in. wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie [ww.fernox.com/privacy-policy/], list mailingowych, usług interaktywnych, przesyłania materiałów lub zamawiania dalszych towarów bądź usług);
 2. z urządzenia lub przeglądarki; lub
 3. w przypadku skontaktowania się z nami, możemy prowadzić rejestr tej korespondencji.
 

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

 1. imię i nazwisko;
 2. nazwa użytkownika;
 3. adres e-mail;
 4. system operacyjny;
 5. rodzaj przeglądarki;
 6. dane cookies (szczegółowe informacje w tabeli poniżej);
 7. preferencje dotyczące marketingu internetowego; lub
 8. adres IP.
 

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Odwiedzający stronę internetową

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

 

Prawnie uzasadniony interes:

 

Świadczenia usług związanych ze stroną internetową

Prawnie uzasadniony interes

Zarządzanie stroną internetową

 

Promowanie naszych towarów i usług

 

Zarządzanie kontaktami z klientem

 

 

Nawiązania relacji i zarządzania nimi

Zrozumienie rynku, na którym działamy

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Zarządzanie kontaktami z klientem

 

 

Uzyskania informacji na temat przeglądania naszej strony (stron) przez użytkowników oraz wydajności naszej strony (stron)

Zarządzanie stroną internetową

 

 

 

Zapewnienia bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz zapobieganie przestępstwom

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Powiadamiania o naszych produktach, usługach i wydarzeniach, które mogą być interesujące dla danej osoby, listownie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innych form komunikacji elektronicznej

 

Promowanie naszych towarów i usług

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Uzyskania wiedzy na temat sposobu, w jaki mogą być wykorzystywane nasze produkty i usługi

 

Zrozumienie rynku, na którym działamy

 

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych do tych celów, w tym do celów marketingu bezpośredniego, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość należy przesłać na adres e-mail określony w punkcie 2.KONTAKT.

Wykorzystywanie plików cookies lub podobnych technologii wymaga uprzedniej zgody użytkownika w przypadkach określonych przepisami prawa.

Wykorzystywanie adresu e-mail do przekazywania informacji marketingowych wymaga uprzedniej zgody adresata w przypadkach określonych przepisami prawa.

3.4 Osoby ubiegające się o pracę

Możemy gromadzić dane osobowe dotyczące osób ubiegających się o pracę na podstawie ogłoszeń zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

A – Źródła danych osobowych

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

A – Źródła danych osobowych

Możemy pozyskiwać dane osobowe z następujących źródeł:

 1. bezpośrednio od danej osoby fizycznej;
 2. od osób trzecich, na przykład od osób polecających lub agencji pośrednictwa pracy;
 3. od podmiotów powiązanych Platform – zob. lista stanowiąca załącznik nr 1 – Lista podmiotów powiązanych;
 4. z formularzy wniosków w wersji papierowej i elektronicznej;
 5. podczas wydarzeń networkingowych, które zorganizowaliśmy, sponsorowaliśmy lub w których uczestniczyliśmy; lub
 6. z publicznie dostępnych źródeł (np. portali zawodowych, takich jak LinkedIn).
 

B – Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które mogą się różnić w zależności od treści CV lub podstawowych przekazanych nam dokumentów:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. osobisty adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. data urodzenia;
 6. przebieg kariery zawodowej i edukacji;
 7. umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje;
 8. zainteresowania, znajomość języków, wyniki kwestionariusza;
 9. płeć;
 10. nazwiska i dane kontaktowe osób udzielających referencji. Należy pamiętać, że przed podaniem nam danych osób udzielających referencji, do obowiązków kandydata należy uzyskanie uprzedniej zgody tych osób;
 11. bieżące i historyczne dane dotyczące wynagrodzenia wraz z oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzenia;
 12. szczegółowe informacje na temat bieżących uprawnień do świadczeń;
 13. informacje na temat prawa wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE, w którym ma siedzibę podmiot powiązany Platform.
 

C – Dlaczego gromadzimy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?


Osoby ubiegające się o pracę

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

 

Skontaktowania się z osobami udzielającymi referencji

 

Sprawdzenia przeszłości kandydata

Weryfikacji przedłożonych informacji

Uwzględnienia kandydata w ewentualnej rekrutacji na inne stanowiska w Platform

 

Zgoda

 

Weryfikacji prawa wykonywania zawodu w kraju, w którym siedzibę ma podmiot powiązany Platform

 

Obowiązek prawny

 

W przypadku przekazania nam informacji na temat niepełnosprawności, będziemy je przetwarzać w ramach naszego prawnego obowiązku dokonania uzasadnionych zmian w procesie rekrutacji

 

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu:

Podstawa prawna: 

Prawnie uzasadniony interes:

 

Usprawnienia procesu selekcji

 

Ocenienia i potwierdzenia, czy kandydat jest odpowiedni na dane stanowisko

Komunikacji z kandydatem

 

Prawnie uzasadniony interes

Zarządzanie talentami (w tym wewnątrz grupy)

 

 

Realizacji procesów biznesowych i zarządzania wewnętrznego

Sprawozdawczość zarządcza (w tym wewnątrz grupy)

 

Zapewnienia bezpieczeństwa naszej infrastruktury, pomieszczeń, majątku i sprzętu biurowego, w tym zapobiegania działalności przestępczej, obrony roszczeń prawnych

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem oraz zapobieganie przestępstwom

 

Wystąpienie z roszczeniami prawnymi lub ich obrona

 

 

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych osobowych do tych celów, w tym do celów marketingu bezpośredniego, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną – wiadomość należy przesłać na adres e-mail określony w punkcie 2.DANE_KONTAKTOWE.

D – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie tak długo, jak długo jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone. W przypadku zatrudnienia kandydata, przechowujemy jego CV w ramach dokumentacji pracowniczej przez cały okres jego zatrudnienia w naszej firmie. CV i dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, przechowywane są przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od podjęcia decyzji, chyba że wyrazili oni zgodę na takie przechowywanie przez dłuższy okres.

 1. DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI
 

Gromadzone przez nas dane mogą być udostępniane podmiotom powiązanym, dostawcom lub usługodawcom oraz organom państwowym. Szczegółowe informacje przedstawiono w odpowiednich punktach poniżej.

Podmioty powiązane

Organy rządowe lub nadzorcze

Usługodawcy

Fuzje i przejęcia

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym (zob. lista stanowiąca załącznik nr 1 – Lista podmiotów powiązanych poniżej) w następujących celach:

 • zapewnienia nam wsparcia informatycznego oraz systemów i narzędzi do zarządzania operacjami;
 • ogólnego zarządzania ryzykiem w grupie;
 • zarządzania sporami sądowymi;
 • zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi mającymi zastosowanie do podmiotów powiązanych; oraz
 • w celach marketingowych.
 

Nasze podmioty powiązane mogą być administratorami danych lub podmiotami przetwarzającymi dane osobowe wraz z Platform.  Jako administratorzy danych lub podmioty przetwarzające dane, takie podmioty powiązane przetwarzają dane osobowe zgodnie z wewnątrzgrupowymi umowami w sprawie przekazywania danych oraz zgodnie z wymogami RODO.

Organy rządowe lub nadzorcze

Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli jest to wymagane bądź wnioskowane przez jakikolwiek organ rządowy lub nadzorczy bądź podobny organ zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. W pozostałych przypadkach informacje takie traktujemy jako poufne.

Usługodawcy

Możemy przekazywać informacje na temat osób fizycznych organizacjom, które świadczą usługi na naszą rzecz lub działają w charakterze naszych przedstawicieli, z zastrzeżeniem środków umownych nakładających zobowiązanie na takie organizacje, przy założeniu, że będą one traktować takie informacje jako poufne i będą przestrzegać odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.

Przykładowo, możemy dzielić się informacjami o użytkowniku z następującymi kategoriami usługodawców, z którymi współpracujemy:

 1. dostawcy wsparcia technicznego, którzy pomagają nam w zakresie naszej strony internetowej i infrastruktury informatycznej;
 2. zewnętrzni dostawcy oprogramowania, którzy mogą obejmować dostawców rozwiązań typu „oprogramowanie jako usługa” (ang. software as a service), w przypadku, gdy dostawca zapewnia hosting odpowiednich danych osobowych w naszym imieniu;
 3. profesjonalni doradcy, tacy jak radcy prawni, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci i brokerzy ubezpieczeniowi;
 4. dostawcy usług w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i zapewniania zgodności;
 5. dostawcy, którzy pomagają nam w skutecznym i bezpiecznym przechowywaniu, zestawianiu i organizowaniu informacji, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, a także w celach marketingowych; lub
 6. dostawcy, którzy pomagają nam generować i zestawiać opinie dotyczące naszych usług.

Fuzje i przejęcia

W odniesieniu do fuzji i przejęć możemy przekazywać dane osobowe potencjalnym nabywcom i ich doradcom, z zastrzeżeniem odpowiednich zobowiązań do zachowania poufności, w przypadku, gdy zdecydujemy się na zbycie całości lub części działalności spółki.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Co do zasady, w przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG (w skład którego wchodzą państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), dokonujemy tego wyłącznie z zastosowaniem jednego z następujących zabezpieczeń:

 • dane przekazywane są do kraju spoza EOG, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony (np. Izrael);
 • dane przekazywane są na mocy umowy obejmującej wymogi RODO dotyczące przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG;
 • dane przekazywane są organizacji posiadającej wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez unijny organ ds. ochrony danych; lub
 • dane przekazywane są organizacji w Stanach Zjednoczonych posiadającej amerykańsko-unijny certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield).

Wnioski o odpis odpowiedniego dokumentu można składać pod adresem wskazanym w punkcie _

2._KONTAKT powyżej.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z RODO, w odniesieniu do danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych i dostępu do dokumentów, które zawierają te dane;
 2. prawo do zażądania od nas skorygowania lub aktualizacji danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieaktualne;
  1. prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w celach zgodnych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami opisanymi powyżej;
 3. prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych:
  1. które nie są już niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane;
  2. których przetwarzaniu sprzeciwia się osoba, której dane dotyczą; lub
 • które mogły zostać przez nas przetworzone niezgodnie z prawem;
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas danych, tzn. ograniczenia przetwarzania wyłącznie do przechowywania danych:
  1. jeżeli osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych i zamiast tego woli ograniczyć ich przetwarzanie; lub
  2. jeżeli osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych powołując się na swój prawnie uzasadniony interes;
 2. prawo do przekazywania danych osobowych, które nam przekazano, z powrotem do osoby, której dane dotyczą lub do innej organizacji w określonych okolicznościach; oraz
 3. w przypadku, gdy jest to zależne od wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą (np. przy konfiguracji plików cookies na danym urządzeniu, w celach marketingu bezpośredniego lub w celu zachowania CV) – prawo do wycofania takiej zgody w dowolnej chwili.

W przypadku chęci do wykonania któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w punkcie 2. KONTAKT powyżej.

W przypadku uznania, iż sposób, w jaki rozpatrzyliśmy dany wniosek lub zastrzeżenie, jest niezadowalający, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do unijnego organu nadzoru ds. ochrony danych.

Załącznik nr 1 – Lista podmiotów powiązanych

PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORPORATION

Spółki zależne

Następujące podmioty stanowią spółki zależne Platform Specialty Products Corporation na dzień 31 grudnia 2017 r. z wyszczególnieniem stanu lub jurysdykcji, w których zostały zarejestrowane bądź ustanowione.

Kliknij tutaj żeby zobaczyć kompletną listę spółek zależnych. 

 

Polecane produkty

Country